Tài Liệu

Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Mẫu TK01: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước là biểu mẫu được lập ra nhằm kê khai thông tin cá nhân để xin được cấp hộ chiếu phổ thông.

Đây là mẫu tờ khai mới nhất được thực hiện theo quy định tại Thông tư 73/2021/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 29/06/2021. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Mẫu TK01, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Mẫu TK01
Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

(Ảnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp
hộ chiếu phổ thông ở trong nước)(1)

1. Họ và tên (chữ in hoa)………………………………………….. 2. Giới tính: Nam☐ Nữ☐

3. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..

4. Số ĐDCN/CMND(3).☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Ngày cấp…../…../……………………..

5. Dân tộc……………… 6. Tôn giáo………………… 7. Số điện thoại…………………………

8. Địa chỉ đăng ký thường trú ……………… …………………………………………………….

………………………………………………… …………………………………………………

9. Địa chỉ đăng ký tạm trú ………………… …………………………………………………….

………………………………………………… …………………………………………………

10. Nghề nghiệp…………………… 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)………………………

………………………………………………… …………………………………………………

12. Cha: họ và tên ………………………… …….……………… sinh ngày ……/……/………

Mẹ: họ và tên ……………………………… ……………………. sinh ngày ……/……/………

Vợ /chồng: họ và tên ……………………… …………………… sinh ngày ……/……/……….

13. Hộ chiếu phổ thông lần gần nhất (nếu có) số ……………. cấp ngày ……/……/…….….….

14. Nội dung đề nghị(4)…………………… ………………………………………………………

Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử ☐ Cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử ☐

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn(5)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

……, ngày…. tháng…. năm….

Người đề nghị (6)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page