Tài LiệuVăn bản pháp luật

Quyết định 1130/QĐ-BGDĐT

Ngày 25/04/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1130/QĐ-BGDĐT về giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Theo đó, Bộ giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia cho các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng như sau:

  • Tại cụm thi số 1, Thành phố Hà Nội: Đơn vị chủ trì tổ chức thi là Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội. Các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Nội vụ, Đại học Y Hà Nội, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Kỹ thuật Quân sự… phối hợp tổ chức thi. Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm tại cụm thi này là Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Tại cụm thi số 2, Thành phố Hồ Chí Minh: Đơn vị chủ trì tổ chức thi là Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Các trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Hoa Sen… phối hợp tổ chức thi. Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm tại cụm thi là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh…

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1130/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH 1130/QĐ-BGDĐT

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018; Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi tắt là các trường, trong danh sách kèm theo) phối hợp với các Sở giáo dục và đào tạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia theo đúng quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành.

Điều 2. Các Sở giáo dục và đào tạo; Sở Giáo dục, Khoa học và công nghệ Bạc Liêu chủ trì cụm thi phối hợp với các trường có tên trong danh sách ở Điều 1 tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT và báo cáo kết quả thi, kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc Sở giáo dục, khoa học và công nghệ Bạc Liêu; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, Hiệu trưởng các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 1;

– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

DANH SÁCH

CỤM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 1130/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cụm thi số 1 – Tại Thành phố Hà Nội – Mã Cụm thi: 01

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp tổ chức thi:

– Đại học Quốc gia Hà Nội;

– Trường Đại học Nội vụ;

– Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung;

– Trường Đại học Lâm nghiệp;

– Trường Đại học Y Hà Nội;

– Học viện Y Dược cổ truyền;

– Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội;

– Học viện An ninh Nhân dân;

– Học viện Cảnh sát Nhân dân;

– Trường Đại học Y tế Công cộng;

– Học viện Kỹ thuật Quân sự;

– Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải;

– Học viện Quản lí giáo dục.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Ngoại Ngữ; Trường Đại học Công nghệ).

Cụm thi số 2 – Tại Thành phố Hồ Chí Minh – Mã cụm thi: 02

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị phối hợp tổ chức thi:

– Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

– Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh;

– Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

– Trường Đại học Hoa Sen;

– Trường Đại học Văn Hiến;

– Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh (Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

Cụm thi số 3 – Tại Thành phố Hải Phòng – Mã cụm thi: 03

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thành phố Hải Phòng.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Hàng hải;

– Học viện Bưu chính Viễn thông;

– Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;

– Trường Đại học Hải Dương;

– Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Hàng hải.

Cụm thi số 4 – Tại Tỉnh Hà Giang – Mã cụm thi: 05

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Hà Giang.

Đơn vị phối hợp:

– Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Nông lâm);

– Trường Đại học Điện lực;

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Học viện Kỹ thuật Quân Sự.

Cụm thi số 5 – Tại Tỉnh Cao Bằng – Mã cụm thi: 06

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Cao Bằng.

Đơn vị phối hợp:

– Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp);

– Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp).

Cụm thi số 6 – Tại Tỉnh Lai Châu – Mã cụm thi: 07

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Lai Châu.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Tây Bắc;

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Tây Bắc.

Cụm thi số 7 – Tại Tỉnh Điện Biên – Mã cụm thi: 62

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Điện Biên.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Thủy lợi.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Thủy lợi.

Cụm thi số 8 – Tại Tỉnh Lào Cai – Mã cụm thi: 08

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Lào Cai.

Đơn vị phối hợp:

– Học viện Ngân hàng;

– Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Học viện Ngân Hàng.

Cụm thi số 9 – Tại Tỉnh Tuyên Quang – Mã cụm thi: 09

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Tuyên Quang.

Đơn vị phối hợp:

– Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Sư phạm);

– Trường Đại học Công đoàn;

– Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Sư phạm).

Cụm thi số 10 – Tại Tỉnh Lạng Sơn – Mã cụm thi: 10

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Lạng Sơn.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cụm thi số 11 – Tại Tỉnh Bắc Kạn – Mã cụm thi: 11

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Bắc Kạn.

Đơn vị phối hợp:

– Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Khoa học);

– Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Cụm thi số 12 – Tại Tỉnh Thái Nguyên – Mã cụm thi 12

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thái Nguyên.

Đơn vị phối hợp:

– Đại học Thái Nguyên;

– Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Cụm thi số 13 – Tại Tỉnh Yên Bái – Mã cụm thi 13

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Yên Bái.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học mở Hà Nội;

– Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì;

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Viện Đại học Mở Hà Nội.

Cụm thi số 14 – Tại Tỉnh Sơn La – Mã cụm thi: 14

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Sơn La.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

– Học viện Báo chí – Tuyên truyền;

– Trường Đại học Kiểm sát;

– Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội;

– Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên;

– Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Cụm thi số 15 – Tại Tỉnh Phú Thọ – Mã cụm thi: 15

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Phú Thọ.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Thương mại;

– Trường Đại học Tân Trào;

– Học viện Ngoại giao;

– Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Thương mại.

Cụm thi số 16 – Tại Tỉnh Vĩnh Phúc – Mã cụm thi: 16

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Vĩnh Phúc.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

– Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

– Trường Đại học Hùng Vương.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Lâm nghiệp.

Cụm thi số 17 – Tại Tỉnh Quảng Ninh – Mã cụm thi: 17

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Quảng Ninh.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;

– Trường Đại học Xây dựng;

– Trường Sĩ quan Chính trị;

– Trường Cao đẳng Hải Dương.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Cụm thi số 18 – Tại Tỉnh Bắc Giang – Mã cụm thi: 18

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Bắc Giang.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Mỏ – Địa chất;

– Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

– Trường Đại học Đại Nam;

– Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Mỏ – Địa chất.

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Ngày 25/04/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1130/QĐ-BGDĐT về giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Theo đó, Bộ giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia cho các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng như sau:

  • Tại cụm thi số 1, Thành phố Hà Nội: Đơn vị chủ trì tổ chức thi là Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội. Các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Nội vụ, Đại học Y Hà Nội, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Kỹ thuật Quân sự… phối hợp tổ chức thi. Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm tại cụm thi này là Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Tại cụm thi số 2, Thành phố Hồ Chí Minh: Đơn vị chủ trì tổ chức thi là Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Các trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Hoa Sen… phối hợp tổ chức thi. Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm tại cụm thi là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh…

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1130/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH 1130/QĐ-BGDĐT

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018; Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi tắt là các trường, trong danh sách kèm theo) phối hợp với các Sở giáo dục và đào tạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia theo đúng quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành.

Điều 2. Các Sở giáo dục và đào tạo; Sở Giáo dục, Khoa học và công nghệ Bạc Liêu chủ trì cụm thi phối hợp với các trường có tên trong danh sách ở Điều 1 tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT và báo cáo kết quả thi, kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc Sở giáo dục, khoa học và công nghệ Bạc Liêu; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, Hiệu trưởng các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 1;

– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

DANH SÁCH

CỤM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 1130/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cụm thi số 1 – Tại Thành phố Hà Nội – Mã Cụm thi: 01

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp tổ chức thi:

– Đại học Quốc gia Hà Nội;

– Trường Đại học Nội vụ;

– Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung;

– Trường Đại học Lâm nghiệp;

– Trường Đại học Y Hà Nội;

– Học viện Y Dược cổ truyền;

– Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội;

– Học viện An ninh Nhân dân;

– Học viện Cảnh sát Nhân dân;

– Trường Đại học Y tế Công cộng;

– Học viện Kỹ thuật Quân sự;

– Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải;

– Học viện Quản lí giáo dục.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Ngoại Ngữ; Trường Đại học Công nghệ).

Cụm thi số 2 – Tại Thành phố Hồ Chí Minh – Mã cụm thi: 02

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị phối hợp tổ chức thi:

– Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

– Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh;

– Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

– Trường Đại học Hoa Sen;

– Trường Đại học Văn Hiến;

– Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh (Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

Cụm thi số 3 – Tại Thành phố Hải Phòng – Mã cụm thi: 03

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thành phố Hải Phòng.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Hàng hải;

– Học viện Bưu chính Viễn thông;

– Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;

– Trường Đại học Hải Dương;

– Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Hàng hải.

Cụm thi số 4 – Tại Tỉnh Hà Giang – Mã cụm thi: 05

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Hà Giang.

Đơn vị phối hợp:

– Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Nông lâm);

– Trường Đại học Điện lực;

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Học viện Kỹ thuật Quân Sự.

Cụm thi số 5 – Tại Tỉnh Cao Bằng – Mã cụm thi: 06

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Cao Bằng.

Đơn vị phối hợp:

– Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp);

– Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp).

Cụm thi số 6 – Tại Tỉnh Lai Châu – Mã cụm thi: 07

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Lai Châu.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Tây Bắc;

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Tây Bắc.

Cụm thi số 7 – Tại Tỉnh Điện Biên – Mã cụm thi: 62

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Điện Biên.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Thủy lợi.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Thủy lợi.

Cụm thi số 8 – Tại Tỉnh Lào Cai – Mã cụm thi: 08

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Lào Cai.

Đơn vị phối hợp:

– Học viện Ngân hàng;

– Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Học viện Ngân Hàng.

Cụm thi số 9 – Tại Tỉnh Tuyên Quang – Mã cụm thi: 09

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Tuyên Quang.

Đơn vị phối hợp:

– Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Sư phạm);

– Trường Đại học Công đoàn;

– Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Sư phạm).

Cụm thi số 10 – Tại Tỉnh Lạng Sơn – Mã cụm thi: 10

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Lạng Sơn.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cụm thi số 11 – Tại Tỉnh Bắc Kạn – Mã cụm thi: 11

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Bắc Kạn.

Đơn vị phối hợp:

– Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Khoa học);

– Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Cụm thi số 12 – Tại Tỉnh Thái Nguyên – Mã cụm thi 12

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thái Nguyên.

Đơn vị phối hợp:

– Đại học Thái Nguyên;

– Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Cụm thi số 13 – Tại Tỉnh Yên Bái – Mã cụm thi 13

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Yên Bái.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học mở Hà Nội;

– Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì;

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Viện Đại học Mở Hà Nội.

Cụm thi số 14 – Tại Tỉnh Sơn La – Mã cụm thi: 14

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Sơn La.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

– Học viện Báo chí – Tuyên truyền;

– Trường Đại học Kiểm sát;

– Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội;

– Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên;

– Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Cụm thi số 15 – Tại Tỉnh Phú Thọ – Mã cụm thi: 15

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Phú Thọ.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Thương mại;

– Trường Đại học Tân Trào;

– Học viện Ngoại giao;

– Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Thương mại.

Cụm thi số 16 – Tại Tỉnh Vĩnh Phúc – Mã cụm thi: 16

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Vĩnh Phúc.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

– Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

– Trường Đại học Hùng Vương.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Lâm nghiệp.

Cụm thi số 17 – Tại Tỉnh Quảng Ninh – Mã cụm thi: 17

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Quảng Ninh.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;

– Trường Đại học Xây dựng;

– Trường Sĩ quan Chính trị;

– Trường Cao đẳng Hải Dương.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Cụm thi số 18 – Tại Tỉnh Bắc Giang – Mã cụm thi: 18

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Bắc Giang.

Đơn vị phối hợp:

– Trường Đại học Mỏ – Địa chất;

– Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

– Trường Đại học Đại Nam;

– Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Mỏ – Địa chất.

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page