Tài LiệuVăn bản pháp luật

Nghị định 143/2016/NĐ-CP

<p style=”text-align:justify”>Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, gồm: đăng ký thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục; thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.

Quy định chung của nghị định 143/2016/NĐ-CP

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

 1. Thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục; thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng công lập và tư thục.
 2. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 3. Điều kiện, thủ tục cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp).
 2. Cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (sau đây gọi là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp).
 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này.
 4. Nghị định này không áp dụng đối với:
 • Việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm; việc thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm;
 • Việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung mục lục nghị định 143/2016/NĐ-CP

Chương I: Quy định chung

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng

Chương II: Thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng

Mục 1. Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng

 • Điều 3. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 4. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật
 • Điều 5. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng
 • Điều 6. Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng
 • Điều 7. Thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 9. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng

Mục 2. Chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng

 • Điều 10. Chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 11. Giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 12. Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng
 • Điều 13. Đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chương III: Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Mục 1. Điều kiện, thủ tục đăng ký, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 • Điều 14. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 15. Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 16. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 17. Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Mục 2. Điều kiện, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 • Điều 18. Các trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 19. Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 20. Trình tự, thủ tục, điều kiện đăng ký và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Mục 3. Đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 • Điều 21. Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 22. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Chương IV: Điều khoản thi hành

 • Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 24. Tổ chức thực hiện
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Trách nhiệm thi hành

Phụ lục mẫu văn bản theo nghị định 143/2016/NĐ-CP

 • Phụ lục 1: Mẫu văn bản đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 2: Mẫu đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 3: Mẫu văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 4: Mẫu văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 5a: Mẫu báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 5b: Mẫu báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 6: Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 7: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 8: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 143/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 14/10/2016.

Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, gồm: đăng ký thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục; thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.

Quy định chung của nghị định 143/2016/NĐ-CP

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

 1. Thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục; thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng công lập và tư thục.
 2. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 3. Điều kiện, thủ tục cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp).
 2. Cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (sau đây gọi là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp).
 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này.
 4. Nghị định này không áp dụng đối với:
 • Việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm; việc thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm;
 • Việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung mục lục nghị định 143/2016/NĐ-CP

Chương I: Quy định chung

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng

Chương II: Thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng

Mục 1. Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng

 • Điều 3. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 4. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật
 • Điều 5. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng
 • Điều 6. Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng
 • Điều 7. Thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 9. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng

Mục 2. Chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng

 • Điều 10. Chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 11. Giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 12. Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng
 • Điều 13. Đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chương III: Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Mục 1. Điều kiện, thủ tục đăng ký, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 • Điều 14. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 15. Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 16. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 17. Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Mục 2. Điều kiện, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 • Điều 18. Các trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 19. Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 20. Trình tự, thủ tục, điều kiện đăng ký và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Mục 3. Đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 • Điều 21. Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 22. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Chương IV: Điều khoản thi hành

 • Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 24. Tổ chức thực hiện
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Trách nhiệm thi hành

Phụ lục mẫu văn bản theo nghị định 143/2016/NĐ-CP

 • Phụ lục 1: Mẫu văn bản đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 2: Mẫu đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 3: Mẫu văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 4: Mẫu văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 5a: Mẫu báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 5b: Mẫu báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 6: Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 7: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Phụ lục 8: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 143/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 14/10/2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page