Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu tổng hợp số lượng cán bộ, công chức (nhằm tinh giảm biên chế)

<p style=”text-align:justify”>Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu tổng hợp số lượng cán bộ, công chức (nhằm tinh giảm biên chế) được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu được sử dụng để tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ và hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước và được ban hành kèm theo Công văn 5470/BNV-TCBC ngày 13/10/2017 do Bộ Nội vụ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu tổng hợp số lượng cán bộ, công chức (nhằm tinh giảm biên chế)

BIỂU SỐ 1

TNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, HỢP ĐNG LÀM CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ,
H
P ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH S 68/2000/NĐ-CP (ÁP DỤNG ĐI VỚI CÁC T CHỨC
HÀNH CH
ÍNH TỪ CP HUYỆN TRỞ LÊN)

STT

Tên đơn vị

Biên chế công chức địa phương giao năm 2017

Công chức có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Số giao

Số có mặt tại thời điểm 30/9/2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tổng cộng:

A

Cấp tỉnh

I

Lãnh đạo tỉnh

II

Văn phòng HĐND

1

Lãnh đạo VP

2

Phòng A

……

Phòng ….

III

Văn phòng UBND

1

Lãnh đạo VP

2

Phòng 1

……

Phòng….

IV

Sở A

1

Lãnh đạo Sở

2

Văn phòng

3

Thanh tra

……

Phòng …

n

Chi cục

– Lãnh đạo Chi cục

– Phòng 1

……

– Phòng n

V

Thanh tra tỉnh

1

Lãnh đạo

2

Văn phòng

3

Phòng 1

……

Phòng n

VI

Ban Quản lý KCN

1

Lãnh đạo Ban

2

Phòng 1

……

Phòng n

VII

Các tổ chức khác có sử dụng biên chế công chức

Tổ chức 1

– Phòng 1

……

– Phòng n

B

Cấp huyện

I

Huyện a

1

Lãnh đạo huyện

2

Văn phòng HĐND và UBND

3

Phòng 1

……

Phòng n

II

Huyện n

1

Lãnh đạo huyện

2

Văn phòng HĐND và UBND

3

Phòng 1

……

Phòng n

….ngày …tháng……năm…..
Người lập biu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu tổng hợp số lượng cán bộ, công chức (nhằm tinh giảm biên chế) được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu được sử dụng để tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ và hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước và được ban hành kèm theo Công văn 5470/BNV-TCBC ngày 13/10/2017 do Bộ Nội vụ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu tổng hợp số lượng cán bộ, công chức (nhằm tinh giảm biên chế)

BIỂU SỐ 1

TNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, HỢP ĐNG LÀM CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ,
H
P ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH S 68/2000/NĐ-CP (ÁP DỤNG ĐI VỚI CÁC T CHỨC
HÀNH CH
ÍNH TỪ CP HUYỆN TRỞ LÊN)

STT

Tên đơn vị

Biên chế công chức địa phương giao năm 2017

Công chức có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Số giao

Số có mặt tại thời điểm 30/9/2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tổng cộng:

A

Cấp tỉnh

I

Lãnh đạo tỉnh

II

Văn phòng HĐND

1

Lãnh đạo VP

2

Phòng A

……

Phòng ….

III

Văn phòng UBND

1

Lãnh đạo VP

2

Phòng 1

……

Phòng….

IV

Sở A

1

Lãnh đạo Sở

2

Văn phòng

3

Thanh tra

……

Phòng …

n

Chi cục

– Lãnh đạo Chi cục

– Phòng 1

……

– Phòng n

V

Thanh tra tỉnh

1

Lãnh đạo

2

Văn phòng

3

Phòng 1

……

Phòng n

VI

Ban Quản lý KCN

1

Lãnh đạo Ban

2

Phòng 1

……

Phòng n

VII

Các tổ chức khác có sử dụng biên chế công chức

Tổ chức 1

– Phòng 1

……

– Phòng n

B

Cấp huyện

I

Huyện a

1

Lãnh đạo huyện

2

Văn phòng HĐND và UBND

3

Phòng 1

……

Phòng n

II

Huyện n

1

Lãnh đạo huyện

2

Văn phòng HĐND và UBND

3

Phòng 1

……

Phòng n

….ngày …tháng……năm…..
Người lập biu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button