Biểu mẫuHọc Tập

Mẫu số C70a-HD

<p style=”text-align:justify”>Mẫu số C70a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

Tên cơ quan (đơn vị):………………….. Mẫu số: C70a- HD
Mã đơn vị:………………………………..

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ DSPHSK
SAU ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TẬT, BỆNH TẬT DO TNLĐ- BNN

Tháng…..quý…..năm…….

Số hiệu tài khoản:………….……………….mở tại:………….……………..……………………………………
Tổng số lao động……..……………………Trong đó nữ:………………..……………………………………..
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………….………………..…….……………………………….

Số:……….…….

Ghi chú: Trường hợp nghỉ tập trung phải ghi rõ địa chỉ cơ sở nghỉ và thời gian nghỉ từ ngày …..đến ngày…..

Ngày……tháng…..năm……

Người lập Công đoàn cơ sở Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Mẫu số C70a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

Tên cơ quan (đơn vị):………………….. Mẫu số: C70a- HD
Mã đơn vị:………………………………..

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ DSPHSK
SAU ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TẬT, BỆNH TẬT DO TNLĐ- BNN

Tháng…..quý…..năm…….

Số hiệu tài khoản:………….……………….mở tại:………….……………..……………………………………
Tổng số lao động……..……………………Trong đó nữ:………………..……………………………………..
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………….………………..…….……………………………….

Số:……….…….

Ghi chú: Trường hợp nghỉ tập trung phải ghi rõ địa chỉ cơ sở nghỉ và thời gian nghỉ từ ngày …..đến ngày…..

Ngày……tháng…..năm……

Người lập Công đoàn cơ sở Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page