Biểu mẫuHọc Tập

Mẫu số 25-DS: Thông báo chuyển đơn khởi kiện

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu thông báo chuyển đơn khởi kiện được Download.vn tổng hợp một cách chính xác và chuẩn nhất. Thông báo chuyển đơn khởi kiện là mẫu thông báo của tòa án nhân dân gửi tới cá nhân đã nộp đơn khởi kiện để thông báo về việc chuyển đơn khởi kiện tới tòa án nhân dân khác để giải quyết khiếu nại. Nội dung thông báo nêu rõ thông tin người làm đơn, tòa án nhân dân mà đơn khởi kiện được chuyển đến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải thông báo chuyển đơn khởi kiện tại đây.

Mẫu số 25-DS: Thông báo chuyển đơn khởi kiện

TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1)
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——

Số:…../TB-TA ……., ngày…… tháng …… năm…..

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi:(2)…………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (3)……………………………………………………………………………………………………………….

Nơi làm việc: (4)………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………..……………; số fax:………………………..(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………..…………….…… (nếu có)

Toà án nhân dân ………………………… đã nhận được đơn khởi kiện đề ngày ……. tháng ….. năm……….. của (5)

nộp trực tiếp (hoặc do bưu điện chuyển đến hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án) ngày…. tháng….. năm

Về việc yêu cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện)

Toà án nhân dân…………………………………… đã tiến hành xem xét đơn khởi kiện của ………………(6) và nhận thấy việc giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân(7)

Tòa án nhân dân ……………………đã chuyển đơn khởi kiện của(8)……… đến Tòa án nhân dân(9)………………………….để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự

Nơi nhận:

– Người khởi kiện;
– Lưu tại Tòa án.

Thẩm phán

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 25-DS:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân nhận đơn khởi kiện; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

(5), (6) và (8) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

(7) và (9) Ghi tên Toà án nhân dân mà đơn khởi kiện được chuyển đến

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu thông báo chuyển đơn khởi kiện được Download.vn tổng hợp một cách chính xác và chuẩn nhất. Thông báo chuyển đơn khởi kiện là mẫu thông báo của tòa án nhân dân gửi tới cá nhân đã nộp đơn khởi kiện để thông báo về việc chuyển đơn khởi kiện tới tòa án nhân dân khác để giải quyết khiếu nại. Nội dung thông báo nêu rõ thông tin người làm đơn, tòa án nhân dân mà đơn khởi kiện được chuyển đến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải thông báo chuyển đơn khởi kiện tại đây.

Mẫu số 25-DS: Thông báo chuyển đơn khởi kiện

TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1)
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——

Số:…../TB-TA ……., ngày…… tháng …… năm…..

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi:(2)…………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (3)……………………………………………………………………………………………………………….

Nơi làm việc: (4)………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………..……………; số fax:………………………..(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………..…………….…… (nếu có)

Toà án nhân dân ………………………… đã nhận được đơn khởi kiện đề ngày ……. tháng ….. năm……….. của (5)

nộp trực tiếp (hoặc do bưu điện chuyển đến hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án) ngày…. tháng….. năm

Về việc yêu cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện)

Toà án nhân dân…………………………………… đã tiến hành xem xét đơn khởi kiện của ………………(6) và nhận thấy việc giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân(7)

Tòa án nhân dân ……………………đã chuyển đơn khởi kiện của(8)……… đến Tòa án nhân dân(9)………………………….để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự

Nơi nhận:

– Người khởi kiện;
– Lưu tại Tòa án.

Thẩm phán

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 25-DS:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân nhận đơn khởi kiện; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

(5), (6) và (8) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

(7) và (9) Ghi tên Toà án nhân dân mà đơn khởi kiện được chuyển đến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page