Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu lệnh thu ngân sách Nhà nước

<p style=”text-align:justify”>Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu lệnh thu ngân sách Nhà nước được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu C1- 01/NS được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 28/07/2017. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

CƠ QUAN THU
………….
LỆNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mẫu số C1- 01/NS
(TT số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của
Bộ Tài Chính)

Số:…………………

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước,

Cơ quan ra lệnh thu: …………………………………………………………Mã CQ thu:……………………………………..

Đề nghị NH (KBNN): ……………………………………………………………..Tỉnh, TP:…………………………………..

Trích TK số: ………………………………………của:…………………………………………………………………………….

Mã số thuế:……………………………………….. Địa chỉ:………………………………………………………………………..

Nộp vào KBNN: ……………………………………………………………………Tỉnh, TP:…………………………………..

Để ghi thu NSNN vào TK hoặc nộp vào TK tạm thu số:………………………………………………………………

Của cơ quan thu: ……………………………………………………Mã số:…………………………………………………..

STT

Nội dung các khoản nộp NS

Mã NDKT

(TM)

Mã chương

Kỳ thuế

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PHẦN KBNN GHI:

Mã ĐBHC:…………………………………..

Mã nguồn NSNN:…………………………..

Nợ TK:……………………………………….

Có TK:…………………………………………

NGÂN HÀNG

Ngày…… tháng…… năm…

Kế toán Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……tháng…..năm……

Kế toán Kế toán trưởng

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU

Ngày……tháng…..năm…….

(ký tên, đóng dấu)

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu lệnh thu ngân sách Nhà nước được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu C1- 01/NS được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 28/07/2017. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

CƠ QUAN THU
………….
LỆNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mẫu số C1- 01/NS
(TT số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của
Bộ Tài Chính)

Số:…………………

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước,

Cơ quan ra lệnh thu: …………………………………………………………Mã CQ thu:……………………………………..

Đề nghị NH (KBNN): ……………………………………………………………..Tỉnh, TP:…………………………………..

Trích TK số: ………………………………………của:…………………………………………………………………………….

Mã số thuế:……………………………………….. Địa chỉ:………………………………………………………………………..

Nộp vào KBNN: ……………………………………………………………………Tỉnh, TP:…………………………………..

Để ghi thu NSNN vào TK hoặc nộp vào TK tạm thu số:………………………………………………………………

Của cơ quan thu: ……………………………………………………Mã số:…………………………………………………..

STT

Nội dung các khoản nộp NS

Mã NDKT

(TM)

Mã chương

Kỳ thuế

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PHẦN KBNN GHI:

Mã ĐBHC:…………………………………..

Mã nguồn NSNN:…………………………..

Nợ TK:……………………………………….

Có TK:…………………………………………

NGÂN HÀNG

Ngày…… tháng…… năm…

Kế toán Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……tháng…..năm……

Kế toán Kế toán trưởng

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU

Ngày……tháng…..năm…….

(ký tên, đóng dấu)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button