Biểu mẫuHọc Tập

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa

<p style=”text-align:justify”>Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa được lập ra nhằm xác minh doanh nghiệp đơn vị tài trợ xây nhà tình nghĩa đại đoàn kết cho cá nhân, cơ quan tổ chức nào đó. Nội dung mẫu biên bản cần trình bày rõ thông tin của cơ quan đơn vị tài trợ, thông tin của bên nhận tài trợ, số tiền tài trợ… Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA,
NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

Chúng tôi gồm có:……………………………………………………………………….…

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):……………………………………………………….…

Địa chỉ: ………………………………….. Số điện thoại:………………………….…

Mã số thuế:……………………………………………………………………………

Bên nhận tài trợ: [Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ].

….…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………..Số điện thoại:……………………….……………

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cá nhân, tổ chức] để xây nhà tình nghĩa/ xây nhà đại đoàn kết.

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là ………………………………………………..………

Bằng tiền: ……………………………………………………………………………………

Hiện vật: ……………………………….. quy ra trị giá VND: ……………………………

Giấy tờ có giá ……………………………… quy ra trị giá VND ………………..………

….…………………………………………………………………………………….………

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ).

[Tên cá nhân hưởng tài trợ hoặc tổ chức có chức năng huy động tài trợ] ………………………………..cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi … tại ………………. ngày … tháng… năm …. và được lập thành ……. bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhận tài trợ
(Ký tên, đóng dấu)

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa được lập ra nhằm xác minh doanh nghiệp đơn vị tài trợ xây nhà tình nghĩa đại đoàn kết cho cá nhân, cơ quan tổ chức nào đó. Nội dung mẫu biên bản cần trình bày rõ thông tin của cơ quan đơn vị tài trợ, thông tin của bên nhận tài trợ, số tiền tài trợ… Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA,
NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

Chúng tôi gồm có:……………………………………………………………………….…

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):……………………………………………………….…

Địa chỉ: ………………………………….. Số điện thoại:………………………….…

Mã số thuế:……………………………………………………………………………

Bên nhận tài trợ: [Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ].

….…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………..Số điện thoại:……………………….……………

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cá nhân, tổ chức] để xây nhà tình nghĩa/ xây nhà đại đoàn kết.

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là ………………………………………………..………

Bằng tiền: ……………………………………………………………………………………

Hiện vật: ……………………………….. quy ra trị giá VND: ……………………………

Giấy tờ có giá ……………………………… quy ra trị giá VND ………………..………

….…………………………………………………………………………………….………

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ).

[Tên cá nhân hưởng tài trợ hoặc tổ chức có chức năng huy động tài trợ] ………………………………..cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi … tại ………………. ngày … tháng… năm …. và được lập thành ……. bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhận tài trợ
(Ký tên, đóng dấu)

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page