Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai

<p style=”text-align:justify”>Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải dưới đây. Mẫu biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai là mẫu biên bản ghi lại, xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ doanh nghiệp, đơn vị hay cơ quan nào đó. Nội dung trong mẫu biên bản cần nêu rõ thông tin doanh nghiệp, đơn vị tài trợ, địa chỉ, mã số thuế và thong tin của bên nhận tài trợ…. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Chúng tôi gồm có:…………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):…………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………….. Số điện thoại:……………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………….

Bên nhận tài trợ [Tên đơn vị nhận tài trợ hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ]:……………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………….………Số điện thoại:…………………………

Mã số thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………………

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [đơn vị nhận tài trợ] để khắc phục hậu quả thiên tai: …………………………………………………………..

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là ………………………………………………….………………….

Bằng tiền: ………………………………………………………………………………………………………

Hiện vật: …………………………………………..…… quy ra trị giá VND: ……………………………

Giấy tờ có giá ……………………………………………………… quy ra trị giá VND …………….…

….……………………………………………………………………………………….……………………..

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ).

[Tên đơn vị nhận tài trợ] ……………………………………cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi… tại ……… ngày … tháng… năm …. và được lập thành ….. bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhận tài trợ
(Ký tên, đóng dấu)

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải dưới đây. Mẫu biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai là mẫu biên bản ghi lại, xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ doanh nghiệp, đơn vị hay cơ quan nào đó. Nội dung trong mẫu biên bản cần nêu rõ thông tin doanh nghiệp, đơn vị tài trợ, địa chỉ, mã số thuế và thong tin của bên nhận tài trợ…. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Chúng tôi gồm có:…………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):…………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………….. Số điện thoại:……………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………….

Bên nhận tài trợ [Tên đơn vị nhận tài trợ hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ]:……………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………….………Số điện thoại:…………………………

Mã số thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………………

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [đơn vị nhận tài trợ] để khắc phục hậu quả thiên tai: …………………………………………………………..

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là ………………………………………………….………………….

Bằng tiền: ………………………………………………………………………………………………………

Hiện vật: …………………………………………..…… quy ra trị giá VND: ……………………………

Giấy tờ có giá ……………………………………………………… quy ra trị giá VND …………….…

….……………………………………………………………………………………….……………………..

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ).

[Tên đơn vị nhận tài trợ] ……………………………………cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi… tại ……… ngày … tháng… năm …. và được lập thành ….. bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhận tài trợ
(Ký tên, đóng dấu)

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button