Biểu mẫuHọc Tập

Mẫu biên bản bầu cử

<p style=”text-align:justify”>Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản bầu cử được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu được ban hành kèm theo Hướng dẫn 04-HD/TW năm 2014 thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu viên bản bầu cử tại đây.

ĐẠI HỘI (Hội nghị): ……………
…………..………………………..
(đóng dấu cấp ủy)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————-

BIÊN BẢN BẦU CỬ

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……………

Đại hội (hội nghị) …………………………..… đã tiến hành bầu cử ………

……………….………………………………………………………………………….

1. Đại hội (hội nghị) đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm ……………. đồng chí có tên sau đây (tên xếp theo thứ tự A, B, C…):

STT

Họ và tên

1

2

2. Đại hội (hội nghị) đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm ………….. đồng chí, do đồng chí …………………………… làm Trưởng ban, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

1

2

3. Đại biểu Đại hội (hội nghị):

– Tổng số đại biểu (tổng số đảng viên) được triệu tập: …………….. đồng chí.

– Tổng số đại biểu dự đại hội (hội nghị) đại biểu (tổng số đảng viên dự đại hội hoặc hội nghị đảng viên): ……… đồng chí.

– Số đại biểu (đảng viên) bị bác tư cách dự Đại hội (hội nghị): ………. đồng chí.

– Số cấp ủy viên cấp triệu tập Đại hội (hội nghị) vắng mặt suốt thời gian Đại hội (hội nghị): ……. đồng chí.

– Số đại biểu chính thức vắng mặt không có đại biểu dự khuyết thay thế: …….. đồng chí.

– Tổng số đại biểu (hoặc tổng số đảng viên dự Đại hội đảng viên) dự Đại hội (hội nghị) có mặt khi bầu: …. đồng chí.

4. Kết quả kiểm phiếu:

a) Về phiếu bầu:

– Số phiếu phát ra: …………….; Số phiếu thu về: ………………..

– Số phiếu hợp lệ: ……………………….

+ Số phiếu bầu đủ số lượng:

+ Số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu: (thiếu 1, thiếu 2, thiếu 3…).

– Số phiếu không hợp lệ: ………………… (lý do).

b) Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau (xếp thứ tự như trong phiếu bầu, tỉ lệ % so với tổng số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập):

STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỉ lệ %

1

2

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu ra đã được Đại hội (hội nghị) biểu quyết thông qua, những đồng chí có tên sau đây đã trúng cử ……………………………………. (xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp, tỷ lệ % so với tổng số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập):

STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỉ lệ %

1

2

Biên bản này được lập thành 3 bản và thông qua Đại hội (hội nghị) lúc … giờ … ngày … tháng … năm…

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(ký và ghi rõ họ tên)

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản bầu cử được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu được ban hành kèm theo Hướng dẫn 04-HD/TW năm 2014 thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu viên bản bầu cử tại đây.

ĐẠI HỘI (Hội nghị): ……………
…………..………………………..
(đóng dấu cấp ủy)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————-

BIÊN BẢN BẦU CỬ

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……………

Đại hội (hội nghị) …………………………..… đã tiến hành bầu cử ………

……………….………………………………………………………………………….

1. Đại hội (hội nghị) đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm ……………. đồng chí có tên sau đây (tên xếp theo thứ tự A, B, C…):

STT

Họ và tên

1

2

2. Đại hội (hội nghị) đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm ………….. đồng chí, do đồng chí …………………………… làm Trưởng ban, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

1

2

3. Đại biểu Đại hội (hội nghị):

– Tổng số đại biểu (tổng số đảng viên) được triệu tập: …………….. đồng chí.

– Tổng số đại biểu dự đại hội (hội nghị) đại biểu (tổng số đảng viên dự đại hội hoặc hội nghị đảng viên): ……… đồng chí.

– Số đại biểu (đảng viên) bị bác tư cách dự Đại hội (hội nghị): ………. đồng chí.

– Số cấp ủy viên cấp triệu tập Đại hội (hội nghị) vắng mặt suốt thời gian Đại hội (hội nghị): ……. đồng chí.

– Số đại biểu chính thức vắng mặt không có đại biểu dự khuyết thay thế: …….. đồng chí.

– Tổng số đại biểu (hoặc tổng số đảng viên dự Đại hội đảng viên) dự Đại hội (hội nghị) có mặt khi bầu: …. đồng chí.

4. Kết quả kiểm phiếu:

a) Về phiếu bầu:

– Số phiếu phát ra: …………….; Số phiếu thu về: ………………..

– Số phiếu hợp lệ: ……………………….

+ Số phiếu bầu đủ số lượng:

+ Số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu: (thiếu 1, thiếu 2, thiếu 3…).

– Số phiếu không hợp lệ: ………………… (lý do).

b) Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau (xếp thứ tự như trong phiếu bầu, tỉ lệ % so với tổng số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập):

STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỉ lệ %

1

2

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu ra đã được Đại hội (hội nghị) biểu quyết thông qua, những đồng chí có tên sau đây đã trúng cử ……………………………………. (xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp, tỷ lệ % so với tổng số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập):

STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỉ lệ %

1

2

Biên bản này được lập thành 3 bản và thông qua Đại hội (hội nghị) lúc … giờ … ngày … tháng … năm…

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page