Biểu mẫuHọc Tập

Mẫu B04a-TS: Danh sách truy thu cộng nối thời gian

<p style=”text-align:justify”>Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu B04a-TS: Danh sách truy thu cộng nối thời gian được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu B04a-TS là mẫu tổng hợp số người truy thu thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN quy định tại Khoản 1 Điều 23. BHXH huyện gửi BHXH tỉnh, BHXH tỉnh tổng hợp để theo dõi, kiểm tra. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 14/04/2017. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

BHXH TỈNH…………….

BHXH HUYỆN……………

Mẫu số: B04a-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH TRUY THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Quý ……. Năm……………

TT

Họ và tên

Số định danh

Đơn vị nơi người lao động đang làm việc

Truy thu

Ghi chú

Số tháng

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Ngày …. tháng … năm ………..
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP

Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B04a-TS)

a) Mục đích: tổng hợp số người truy thu thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN quy định tại Khoản 1 Điều 23. BHXH huyện gửi BHXH tỉnh, BHXH tỉnh tổng hợp để theo dõi, kiểm tra.

b) Căn cứ lập: Mẫu D02-TS, D02a-TS của từng đơn vị.

c) Trách nhiệm lập: BHXH huyện, Phòng Quản lý thu BHXH tỉnh.

d) Thời gian lập: hằng quý.

đ) Phương pháp lập:

– Cột A: ghi số thứ tự.

– Cột B: ghi họ tên người lao động truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

– Cột C: ghi số định danh.

– Cột 1: ghi tên đơn vị hiện tại người lao động đang làm việc.

– Cột 2: ghi số tháng truy thu.

– Cột 3, 4: ghi từ tháng đến tháng truy thu (trường hợp thời gian truy thu có nhiều giai đoạn thay đổi như chức danh, công việc, tiền lương thì ghi riêng mỗi dòng tương ứng với thay đổi).

– Cột 5: Ghi chú.

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu B04a-TS: Danh sách truy thu cộng nối thời gian được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu B04a-TS là mẫu tổng hợp số người truy thu thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN quy định tại Khoản 1 Điều 23. BHXH huyện gửi BHXH tỉnh, BHXH tỉnh tổng hợp để theo dõi, kiểm tra. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 14/04/2017. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

BHXH TỈNH…………….

BHXH HUYỆN……………

Mẫu số: B04a-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH TRUY THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Quý ……. Năm……………

TT

Họ và tên

Số định danh

Đơn vị nơi người lao động đang làm việc

Truy thu

Ghi chú

Số tháng

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Ngày …. tháng … năm ………..
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP

Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B04a-TS)

a) Mục đích: tổng hợp số người truy thu thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN quy định tại Khoản 1 Điều 23. BHXH huyện gửi BHXH tỉnh, BHXH tỉnh tổng hợp để theo dõi, kiểm tra.

b) Căn cứ lập: Mẫu D02-TS, D02a-TS của từng đơn vị.

c) Trách nhiệm lập: BHXH huyện, Phòng Quản lý thu BHXH tỉnh.

d) Thời gian lập: hằng quý.

đ) Phương pháp lập:

– Cột A: ghi số thứ tự.

– Cột B: ghi họ tên người lao động truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

– Cột C: ghi số định danh.

– Cột 1: ghi tên đơn vị hiện tại người lao động đang làm việc.

– Cột 2: ghi số tháng truy thu.

– Cột 3, 4: ghi từ tháng đến tháng truy thu (trường hợp thời gian truy thu có nhiều giai đoạn thay đổi như chức danh, công việc, tiền lương thì ghi riêng mỗi dòng tương ứng với thay đổi).

– Cột 5: Ghi chú.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button