Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu C4-06/KB: Lệnh chuyển nợ

<p style=”text-align:justify”>Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu lệnh chuyển nợ được chúng tôi sưu tầm tổng hợp chính xác và mới nhất. Mẫu lệnh chuyển nợ được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mẫu lệnh chuyển nợ có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu lệnh chuyển nợ.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

KHO BẠC ………………….

Mẫu số C4-06/KB
(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

Số………………………

LỆNH CHUYỂN NỢ

Lập ngày…../…./……..

Số chứng từ:……… Ngày chứng từ:…………Ngày hạch toán:…………

Kho bạc A…………………………… Mã hiệu………………………………..

Kho bạc B ……………………………Mã hiệu……………………………….

Nợ TK:………….

Có TK:………….

Người đòi tiền:………………………………………………………………………………………………………..

Thông tin người đòi tiền:………………………………………………………………………………………….

Tài khoản:…………………………………………………………………………………………………………….

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên):…………………………………………………………………………..

Nội dung

Tài khoản

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Người trả tiền:…………………………………………………………………………………………………………

Thông tin người trả tiền:……………………………………………………………………………………………

Tài khoản:………………………………………………………………………………………………………………

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên):…………………………………………………………………………….

Nội dung

Tài khoản

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Tổng số tiền ghi bằng chữ (nguyên tệ):……………………………………………………………………….

Tổng số tiền ghi bằng chữ (VND):

Tổng số tiền bằng số

……………………nguyên tệ

……………………………VNĐ

Truyền đi lúc giờ phút……ngày…………

CHỨNG TỪ CHUYỂN ĐỔI TỪ CHỨNG TỪ GIẤY

Thanh toán viên

Ngày …… tháng …… năm… …

Kiểm soát

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu lệnh chuyển nợ được chúng tôi sưu tầm tổng hợp chính xác và mới nhất. Mẫu lệnh chuyển nợ được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mẫu lệnh chuyển nợ có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu lệnh chuyển nợ.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

KHO BẠC ………………….

Mẫu số C4-06/KB
(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

Số………………………

LỆNH CHUYỂN NỢ

Lập ngày…../…./……..

Số chứng từ:……… Ngày chứng từ:…………Ngày hạch toán:…………

Kho bạc A…………………………… Mã hiệu………………………………..

Kho bạc B ……………………………Mã hiệu……………………………….

Nợ TK:………….

Có TK:………….

Người đòi tiền:………………………………………………………………………………………………………..

Thông tin người đòi tiền:………………………………………………………………………………………….

Tài khoản:…………………………………………………………………………………………………………….

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên):…………………………………………………………………………..

Nội dung

Tài khoản

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Người trả tiền:…………………………………………………………………………………………………………

Thông tin người trả tiền:……………………………………………………………………………………………

Tài khoản:………………………………………………………………………………………………………………

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên):…………………………………………………………………………….

Nội dung

Tài khoản

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Tổng số tiền ghi bằng chữ (nguyên tệ):……………………………………………………………………….

Tổng số tiền ghi bằng chữ (VND):

Tổng số tiền bằng số

……………………nguyên tệ

……………………………VNĐ

Truyền đi lúc giờ phút……ngày…………

CHỨNG TỪ CHUYỂN ĐỔI TỪ CHỨNG TỪ GIẤY

Thanh toán viên

Ngày …… tháng …… năm… …

Kiểm soát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page