Tài Liệu

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

<table width=”100%” cellspacing=”1″ cellpadding=”4″ border=”0″ align=”center”>

HỢP ĐỒNG SỐ: ….…/TC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

….ngày….tháng…..năm….

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,
TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

1. Bên thế chấp

– Ông (Bà): …………………Sinh ngày………… tháng……….năm….

– Nghề nghiệp:……………….

– Chứng minh nhân dân số: …………….. do:………..cấp ngày:……….. tháng……….năm………

– Địa chỉ thường trú:……………………

– Đại diện cho:……………..

– Địa chỉ:………………..

– Số điện thoại:……………. Fax(nếu có):……………….

2. Bên nhận thế chấp

– Ông (Bà): ………………Sinh ngày………….. tháng………. năm………….

– Nghề nghiệp:…………………

– Chứng minh nhân dân số: ………….. do:…………..cấp ngày:…… tháng……….năm…………

– Địa chỉ thường trú:…………………………..

– Đại diện cho:………………………..

– Địa chỉ:………………………

– Số điện thoại: ……………..Fax(nếu có):……………………….

3. Tài sản thế chấp

3.1. Thửa đất thế chấp (nếu có)

– Diện tích đất thế chấp: ……………….m2 (Bằng chữ:…………. m2)

– Loại đất:…………………

– Thửa số:…………………….

– Tờ bản đồ số:………………..

– Thời hạn sử dụng đất còn lại:……………..

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………………

Do:………………. cấp…………….. ngày ………………tháng………… năm

3.2. Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

– Loại tài sản:………………

– Địa chỉ nơi có tài sản:………….

– Diện tích:…………… m2 (Bằng chữ: …………m2)

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu số: ………cơ quan cấp………ngày…..tháng….. năm………….

4. Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để vay vốn như sau

4.1. Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp

– Quyền được sử dụng trong thời gian thế chấp.

– Quyền được nhận tiền vay từ bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất theo hợp đồng vay.

– Trong thời hạn thế chấp nếu không được sự đồng ý của bên nhận thế chấp, thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh hoặc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; không làm thay đổi mục đích sử dụng đất.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page