Biểu mẫuHọc Tập

Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

<p style=”text-align:justify”>Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, kể cả người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /QLLĐNN-XN

……, ngày …. tháng … năm….

GIẤY XÁC NHẬN

Về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

(Đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, kể cả người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng)

Căn cứ hồ sơ do người lao động xuất trình (nếu có) và Sổ gốc lưu trữ, Cục Quản lý lao động ngoài nước xác nhận:

Ông (bà):……………………………………………………………………………………………………………………….

Đi hợp tác lao động tại …………………………..……. từ …………….. đến………………………………..

Thời điểm về nước: ngày ………………..….. tháng ……..…. năm ………………………………….….

Về nước với lý do:……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Được chuyển trả về đơn vị:…………………………………………………………………………………………….

Ông (bà) ……………………………. (có hoặc không) ………………. tên trong danh sách đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước duyệt hồ sơ để nhận trợ cấp cấp thôi việc theo quy định tại Thông tư số 12/TT-LB ngày 3/8/1992 và Thông tư số 24/LB-TT ngày 19/9/1994 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính.

Xác nhận này có giá trị thay thế Giấy chứng nhận của Ban quản lý lao động Việt Nam tại …………… và Thông báo chuyển trả của Cục Quản lý lao động ngoài nước để xem xét tính thời gian công tác hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Nơi nhận:
– Ông (bà) …………….
– Lưu VT Cục QLLĐNN.

CỤC TRƯỞNG

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, kể cả người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /QLLĐNN-XN

……, ngày …. tháng … năm….

GIẤY XÁC NHẬN

Về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

(Đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, kể cả người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng)

Căn cứ hồ sơ do người lao động xuất trình (nếu có) và Sổ gốc lưu trữ, Cục Quản lý lao động ngoài nước xác nhận:

Ông (bà):……………………………………………………………………………………………………………………….

Đi hợp tác lao động tại …………………………..……. từ …………….. đến………………………………..

Thời điểm về nước: ngày ………………..….. tháng ……..…. năm ………………………………….….

Về nước với lý do:……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Được chuyển trả về đơn vị:…………………………………………………………………………………………….

Ông (bà) ……………………………. (có hoặc không) ………………. tên trong danh sách đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước duyệt hồ sơ để nhận trợ cấp cấp thôi việc theo quy định tại Thông tư số 12/TT-LB ngày 3/8/1992 và Thông tư số 24/LB-TT ngày 19/9/1994 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính.

Xác nhận này có giá trị thay thế Giấy chứng nhận của Ban quản lý lao động Việt Nam tại …………… và Thông báo chuyển trả của Cục Quản lý lao động ngoài nước để xem xét tính thời gian công tác hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Nơi nhận:
– Ông (bà) …………….
– Lưu VT Cục QLLĐNN.

CỤC TRƯỞNG

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button