Biểu mẫuHọc Tập

Giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đô thị

<p style=”text-align:justify”>Mẫu giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đô thị là mẫu giấy phép được ban hành theo Thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng về cấp phép xây dựng. Mẫu giấy phép được cấp cho các nhà thầu thi công. Nội dung của mẫu giấy phép xây dựng cần đảm bảo đầy đủ nội dung liên quan như thông tin của người được cấp giấy phép, thông tin địa chỉ số nhà, đơn vị thẩm định, thẩm tra và các nội dung như vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình.. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Cơ quan cấp GPXD…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số: /GPXD
(Sử dụng cho công trình theo tuyến trong đô thị)

1. Cấp cho: …………………………………………………….…………………………………………..

– Địa chỉ:.…………………………………………………………………………………………………….

– Số nhà: ….. Đường …. Phường (xã):…… Quận (huyện)….. Tỉnh, thành phố: …

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) ………………………………………………..

– Theo thiết kế: ……………………………………………………………..……………………………

– Do: (tên tổ chức tư vấn) ………………………………………………………….……………… lập.

– Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ………………………………………………………………..

– Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): …………………………………………..………………………

+ Hướng tuyến công trình: ……………………………………………………….…………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ……………………………………………………………………

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): ……………………………………

3. Giấy tờ về đất đai: ……………………………………………………….….…………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– Lưu VT, …..

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………………………………………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………………………………..…………

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đô thị là mẫu giấy phép được ban hành theo Thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng về cấp phép xây dựng. Mẫu giấy phép được cấp cho các nhà thầu thi công. Nội dung của mẫu giấy phép xây dựng cần đảm bảo đầy đủ nội dung liên quan như thông tin của người được cấp giấy phép, thông tin địa chỉ số nhà, đơn vị thẩm định, thẩm tra và các nội dung như vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình.. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Cơ quan cấp GPXD…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số: /GPXD
(Sử dụng cho công trình theo tuyến trong đô thị)

1. Cấp cho: …………………………………………………….…………………………………………..

– Địa chỉ:.…………………………………………………………………………………………………….

– Số nhà: ….. Đường …. Phường (xã):…… Quận (huyện)….. Tỉnh, thành phố: …

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) ………………………………………………..

– Theo thiết kế: ……………………………………………………………..……………………………

– Do: (tên tổ chức tư vấn) ………………………………………………………….……………… lập.

– Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ………………………………………………………………..

– Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): …………………………………………..………………………

+ Hướng tuyến công trình: ……………………………………………………….…………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ……………………………………………………………………

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): ……………………………………

3. Giấy tờ về đất đai: ……………………………………………………….….…………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– Lưu VT, …..

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………………………………………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………………………………..…………

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button