Biểu mẫuHọc Tập

Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

<p style=”text-align:justify”>Mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô được sử dụng trong trường hợp có sự thay đổi về nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận. Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ chi tiết thông tin về doanh nghiệp, thông tin cũ, thông tin mới, lý do điều chỉnh và hồ sơ kèm theo. Mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô được ban hành kèm theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

………….., ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, LẮP RÁP Ô TÔ

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………….gmail:………………………………………………………………………………………………….

Người liên hệ: ……………….. Chức danh: …………… Điện thoại:……………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số: ……… do ……cấp ngày ……. tháng …… năm ………..

Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô Số……….. ngày …. tháng….. năm………

1. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô cho các chủng loại ô tô sau:

a) Thông tin cũ:……………………………………………………………………………………………………

b) Thông tin mới:…………………………………………………………………………………………………

2. Lý do điều chỉnh:………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Hồ sơ kèm theo:………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………… (tên doanh nghiệp) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô được sử dụng trong trường hợp có sự thay đổi về nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận. Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ chi tiết thông tin về doanh nghiệp, thông tin cũ, thông tin mới, lý do điều chỉnh và hồ sơ kèm theo. Mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô được ban hành kèm theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

………….., ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, LẮP RÁP Ô TÔ

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………….gmail:………………………………………………………………………………………………….

Người liên hệ: ……………….. Chức danh: …………… Điện thoại:……………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số: ……… do ……cấp ngày ……. tháng …… năm ………..

Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô Số……….. ngày …. tháng….. năm………

1. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô cho các chủng loại ô tô sau:

a) Thông tin cũ:……………………………………………………………………………………………………

b) Thông tin mới:…………………………………………………………………………………………………

2. Lý do điều chỉnh:………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Hồ sơ kèm theo:………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………… (tên doanh nghiệp) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button