Tài Liệu

Báo cáo tự đánh giá hoạt động thư viện

<p>Báo cáo tự đánh giá hoạt động thư viện là biểu mẫu được thư viện lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về kết quả tự đánh giá hoạt động của thư viện. 

Đây là mẫu báo cáo mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định đánh giá hoạt động thư viện. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi và tải tại đây.

CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
……THƯ VIỆN (1)……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
Số: ……/BC-…… …….., ngày ….. tháng ….. năm ……

BÁO CÁO
Kết quả tự đánh giá hoạt động thư viện

Năm……….

I. THÔNG TIN CHUNG

– Tên thư viện được đánh giá:……………………………………………..

– Năm thành lập:………… theo Quyết định/văn bản số của………..

– Địa chỉ trụ sở thư viện:…………………………………………………….

– Địa chỉ cổng/trang thông tin điện tử (nếu có):……………………….

1. Lý do đánh giá

□ Đánh giá thường niên.

□ Khác (nếu có – ghi rõ)……………………………………………………

2. Thời gian đánh giá:

– Kỳ đánh giá: từ ngày ………………… đến hết ngày ……………

– Thời gian tiến hành đánh giá: từ ngày …………….. đến hết ngày ……….

3. Thu thập thông tin, số liệu (đánh dấu vào phương thức phù hợp):

□ Thu thập trực tiếp tại thư viện theo biểu mẫu điều tra

□ Thông qua hệ thống phần mềm xử lý số liệu và các phương thức theo tiêu chuẩn quốc gia;

□ Khác (ghi rõ):

………………………………………………………………………………..

4. Lấy ý kiến đánh giá của người sử dụng thư viện:

□ Có □ Không

Đối tượng………………………………………………………………..

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

1. Hiệu quả hoạt động qua các chỉ số

STT CÁC TIÊU CHÍ3 KẾT QUẢ4
1.
2.

2. Đánh giá chung

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

III. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Với cơ quan, tổ chức thành lập thư viện

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2. Với cơ quan quản lý nhà nước về thư viện

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Nơi nhận:

– ………………;

– ………………;

– Lưu: VT, ….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, đóng dấu (nếu có))

Họ và tên

Cách viết báo cáo tự đánh giá hoạt động thư viện

1 Tên thư viện đánh giá.

2 Ghi đầy đủ các tiêu chí sử dụng để đánh giá hoạt động thư viện.

3 Chỉ số, số liệu thu thập đã được xử lý theo tiêu chuẩn quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page