Bản tự nhận xét đánh giá và phân loại đảng viên

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu bản tự nhận xét đánh giá và phân loại đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu bản tự nhận xét đánh giá và phân loại đảng viên là mẫu dành cho các cá nhân đảng viên dự bị, chính thức và các đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức kiểm điểm về bản thân, quá trình rèn luyện phấn đấu của mình. Nội dung trong mẫu bản tự kiểm điểm cần nêu rõ các thông tin về Đảng viên, phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật, ưu nhược điểm…..Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

ĐẢNG BỘ.………………..

CHI BỘ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

……., ngày….tháng….năm…….

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày:……………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………………………………………………….

Trong quá trình công tác năm………việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, tôi nhận thấy mình có một số ưu khuyết điểm sau:

1. Ưu điểm:

a. Về tư tưởng chính trị:

Luôn chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà Nước.

Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng luôn kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân nơi cư trú sống lành mạnh, đoàn kết thực hiện tốt các nghị quyết của đảng, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước được quần chúng nhân dân tin tưởng

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

c. Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

d. Về tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Hướng khắc phục:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tự xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……ngày ……tháng……năm………

Thủ trưởng đơn vị cơ sở

Nhận xét, đánh giá, phân loại

Người tự nhận xét, đánh giá

(Ký tên)

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu bản tự nhận xét đánh giá và phân loại đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu bản tự nhận xét đánh giá và phân loại đảng viên là mẫu dành cho các cá nhân đảng viên dự bị, chính thức và các đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức kiểm điểm về bản thân, quá trình rèn luyện phấn đấu của mình. Nội dung trong mẫu bản tự kiểm điểm cần nêu rõ các thông tin về Đảng viên, phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật, ưu nhược điểm…..Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

ĐẢNG BỘ.………………..

CHI BỘ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

……., ngày….tháng….năm…….

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày:……………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………………………………………………….

Trong quá trình công tác năm………việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, tôi nhận thấy mình có một số ưu khuyết điểm sau:

1. Ưu điểm:

a. Về tư tưởng chính trị:

Luôn chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà Nước.

Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng luôn kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân nơi cư trú sống lành mạnh, đoàn kết thực hiện tốt các nghị quyết của đảng, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước được quần chúng nhân dân tin tưởng

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

c. Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

d. Về tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Hướng khắc phục:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tự xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……ngày ……tháng……năm………

Thủ trưởng đơn vị cơ sở

Nhận xét, đánh giá, phân loại

Người tự nhận xét, đánh giá

(Ký tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button